Aktualności NGO

Grupa:

"Generator Dostępności" Inkubator Innowacji Społecznych

Granty na projekty w obszarze dostępności

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów

Konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Prezydent Miasta Jelenia Góra zaprasza do udziału w konsultacjach projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

TPD dla dzieci w dniu ich święta 2019

W kinie LOT po raz kolejny odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka dla 100 dzieci z Jeleniogórskich Szkół Podstawowych

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego

Materiał przygotowany jest na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wydział Sportu, Wydział ds.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw zaprasza

Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.

Jubileuszowa edycja Zielonej Ławeczki

Gorąco zapraszamy do udziału w V jubileuszowej edycji konkursu grantowego "Zielona Ławeczka"

Nowa zakładka dla organizacji OPP na stronie Ministerstwa Finansów

Informacje finansowe dla organizacji pożytku publicznego

Informacja - ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Informacja - ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Informacja

Kilometry Dobra

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata.

Uśmiech Dziecka jest najpiękniejszy...

W kinie LOT już po raz piąty odbyła się impreza z okazji Mikołajek dla dzieci

Zaproszenie do Komisji Konkursowej na rok 2019 - Kultura Fizyczna

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zaproszenie do udziału w konsultacjach - Listopad 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.

Konsultacje do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.

Ogłoszenie o procedurze wyłonienia przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego JFOON 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego.
 

Rodo w Organizacjach – Darmowa Konferencja Dla Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja „Jagniątków” zapraszają na konferencję dotyczącą stosowania RODO w organizacjach pozarządowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej II nabór

Zarządzenie nr 0050.1510.2018.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Organizacje pozarządowe UMWD informacje i Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: lipiec 2018r.

Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.1378.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09 kwietnia 2018 r

Otwarty konkurs ofert na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.1351.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Zmiany w prawie w 2018 r. istotne dla NGO

W 2018 roku stowarzyszenia i fundacje czeka kilka istotnych zmian dotyczących aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Poniżej lista i opis najważniejszych zmian.

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego 2018

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych 2017

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych zadanie dofinansowano ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Forum odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017r. w godzinach 13.00- 15.30

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej 23.11.2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego?

Jeśli organizacja otrzymała w tym roku dotację w ramach otwartego konkursu ofert, po zrealizowaniu zadania czeka ją sporządzenie sprawozdania. Sprawozdanie należy przygotować na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - listopad 2017

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 249.XXXIV.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożtku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.

Oferty otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych UMWD

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z ofertą otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

Strony

 

Kalendarz FB